شیمی

نکاتی از شیمی دبیرستان

توضیح

عدد اکسایش

فلزهای قلیایی خاکی در ترکیب

, اکسیژن درOF2

2+

 

فلزهای قلیایی در ترکیب,

هیدروژن (تقریبا) در تمام ترکیبات,

 اکسیژن درO2F2

1+

 

هر اتم به حالت آزاد یا در ترکیب با خودشFe,O2,....

0

 

اکسیژن در سوپر اکسیدهامانندKO2,CsO2,....

0/5-

 

 

فلوئور در تمام ترکیبات

هیدروژن در هیدریدهای فلزی مانندNaH,CaH2,.....

اکسیژن در پروکسیدهاH2O2,CaO2,...

1-

اکسیژن دربیشتر ترکیبات

2-

.............


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
خود یونش آب فر ایندی گرماگیر است-با افزایش دما KWافزایش-غلظت یونهای هیدرونیوم وهیدروکسید افزایش-PHوPOHآب کاهش می یابد-اما نسبت یونهای هیدرو نیوم وهیدرو کسید در هر دمایی ثابت است وهمچنین آب در هر دمایی خنثی است.

در اسیدهای چند پروتونی:باز مزدوج تولید شده در مرحله آخر قوی تر وناپایدارتربوده وغلظت کمتری دارد-بهتر  ابکافت می شود. چرا؟ مانند یون فسفات در مرحله سوم یونش فسفریک اسید.

اسیدهای قوی در شیمی4:    HClO4-HI-HBr-HCl-H2SO4-HNO3


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی ام دی 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-واکنشهای کیسه هوا(کی 3) شامل 3 واکنش هستند.

2-نوع واکنشها به ترتیب انجام شامل:تجزیه-جابجایی یگانه وترکیب.

3-سدیم تولید شده در کیسه هوا سرانجام به جوش شیرین تبدیل می شود.

4-هر یک مول سدیم آزید طی این سه واکنش یک مول جوش شیرین تولید می کند

5- واکنش دوم(د) ناگهان دما را (د) به............

 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم آذر 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-برای ایجاد آن لازم است بین آند و کاتد یک لوله(حباب) شیشه ای دارای فشار گاز بسیار کم ولتاژ زیادی برقرار کنیم  که در نتیجه پرتو کاتدی تولید شده از کاتد به آند و به خط مستقیم حرکت خواهد نمود.

2-پرتو کاتدی نامریی بوده و به کمک مواد فلوئورسان(فلوئورسنت)  مانند روی سولفید و ...قابل آشکار سازی است.

3-...........


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم شهریور 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-"رابرت بونزن" با قرار دادن یک ترکیب مس دار(کات کبود) درشعله مشعل دستگاه طیف بین(اختراع توسط بونزن) وعبور نور سبز رنگ ایجاد شده از  منشور دستگاه از طیف .................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-"هانری بکرل" به طور تصادفی پرتوزایی را کشف کرد وبعدها" ماری کوری  "آن راپرتو زایی نامید.

2-رادرفورد نشان داد که پرتو رادیو اکتیو از  3  جزء ......................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-اعداد کوانتومی به ترتیب عبارتند از:n,l,ml,ms

2-اولین عدد کوانتومی(n)را اولین بار "بور"پیشنهاد کرد

3-می توان گفت هر لایه از تعدادی زیر لایه-وهر زیر لایه از تعدادی اوربیتال تشکیل شده است

4-پیرامون هسته اتم حداکثر 7 لایه موجود است که با دور شدن ......................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره

تعداد جفت الکترون ناپیوندی به پیوندی

برابر1

برابر2

برابر3

مثال:

H2O

CO2

N2O

NO2+

CS2

OCS

مثال:

SO2

SO3

COCl2

BF3

NO3-

CO32-

NO2Cl

O3

NO2 -

مثال:

CCl4

BCl3

SO42-

ClO4

PO4 3-

SO2Cl2

POCl3

CF2Cl2

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره

واکنش:

مجموع ضرا یب:

آ) واکنش  کامل فسفریک اسید با سدیم هیدروکسید

ب)واکنش تهیه آلومینیوم در فرآیند هال(شیمی4 )

................

12


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره

عنصر(ها)

پاسخ

سوال:تعداد عناصر با....

K,Cr,Mn,Cu,As

5

زیر لایه نیم پر

Ca,Zn,Kr

3

تمام زیر لایه ها پر

........

…….

………


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
1-ایزوتوپ: اتمهای با Zیکسان و Aمتفاوت را گویند پس در تعداد نوترون تفاوت دارند

2-به کمک طیف سنج جرمی به وجود ایزوتوپها پی برده اند( ایزوتوپی مخالف نظریه دالتون است)

3-دربین ایزوتوپهای یک عنصر معمولا درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر ..........................................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
به تناوب چهارم خط استوای جدول تناوبی می گوییم وبرای حفظ عناصر این دوره که شامل 18 عنصر زیر هستند

K-Ca-Sc-Ti-V-Cr-Mn-Fe-Co-Ni-Cu-Zn-Ga-Ge-As-Se-Br-Kr

کا کا اسی تیمتو وردار کریم منگه فریدون کلنگه نیما مث(مس) زنگه  گاهی گریه آسمون سیل برم  کرمتو

در این دوره به این نکات توجه شود.

1-مس اولین عنصر جدول تناوبی است که  لایه سوم آن(یعنیM) پر (18) می شود

2-در بین عناصر واسطه 2 عنصر dنیم پر (کروم و منگنز)و 2 عنصر d پر(روی و مس) دارند

3-سه عنصر این دوره در زیر لایه 4sدارای یک الکترونند(پتاسیم-کروم-مس)

4-این عناصر الکترون جفت نشده ندارند(Ca,Zn,Kr) که کاربرد این موضوع این است که مثلا از سوال کنکور در اتم Tiچند اوربیتال اشغال شده است؟ جواب با توجه به کلسیم(20) چون همه الکترونها....................


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
ک93-ریاضی-سوال 213

در 25 میلی لیتر محلول 34 درصد جرمی آمونیاک با چگالی 0/98 گرم بر میلی لیتر چندمول آمونیاک وجود دارد واین محلول چند مولار استN=14,H=1

1)15/7,0/49     2)19/6,0/49        3)15/7,0/52       4)19/6,0/52

راه حل سریع برای پاسخگویی به این تست کنکور93 کدام است؟ ج در ادامه مطلب.....


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم مرداد 1393 توسط محمد عظیمیان زواره
آز جدول کتاب درسی(متن کتاب وسوالات کنکور) این موارد حفظ شود-مواردی که آنتالپی استانداد تشکیل آنها مثبت است:

NO,NO2,N2O5,C2H2 ,C2H4,HCN,CS2 ,N2H4,PH3

مثلا از متن کتاب درسی آنتالپی استاندارد تشکیل هیدرازین N2H4مثبت است.

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 توسط محمد عظیمیان زواره

کنکور93-رشته ریاضی–سوال217بی نیاز از محاسبات پیچیده

           2NH3+2CH4+3O2  → 2HCN+6H2O      : H

برابر چند کیلو ژول است و اگر8/5 گرم آمونیاک در واکنش شرکت کند چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟

گرمای تشکیل  H2O,HCN,CH4,NH3 را به ترتیب 46-و75-و130/5و286- کیلو ژول بر مول در نظر بگیرید  

1)1213-  و202/25       2)1213-  و303/25    3)1313-  و245/35    4)1313-  و 345/35

 پاسخ به همراه دو نمونه دیگر(کنکور  88و93) در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 توسط محمد عظیمیان زواره