تاریخ :  جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

مبدل های کاتالیستی(کنورتور ها) به شکل .............ها یا ............های سرامیکی پوشانده شده با کاتالیز گرهایPtو............و...........می باشند .کارایی...................های سرامیکی بیشتر است.آلاینده های NO,CO,CxHy    با عبور از مبدل ها ی کاتالیستی تولید گازهایی می نمایند که با نوع...............

.


.


تاریخ :  جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
سوال

1-درست یا نادرست ؟برای سوختن کامل تمام هیدرو کربنها:   سرعت متوسط تولید کربن دی اکسید n   برابر سرعت متوسط سوختن آلکان  است  (n  =تعداد کربن هیدروکربن  )

 

2-=برای سوختن کامل الکانی سرعت متوسط تولید کربن دی اکسید 3 برابر سرعت مصرف آلکان است:

آ) سرعت متوسط مصرف اکسیژن؟

ب)درصد کربن در این آلکان؟

 

3- مرتبه واکنش نسبت به واکنش دهنده را تعیین کنید اگر با  چهار برابر کردن غلظت یک واکنش دهنده:

آ)سرعت تغییری نکند

ب)سرعت 16 برابر شود

پ)سرعت دو برابر شود

ت)سرعت 4برابر شود

 


تاریخ :  چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

جمع ضرایب=6

2Al+Fe2O3→Al2O3+2Fe

Na2O+H2O+2CO2→2NaHCO3

 CH4+2O2→ CO2+2H2O    

2C+2H2O→CH4+CO2

جمع ضرایب=7

2LI2O2+2CO2→ 2Li2CO3+O2

2NaN3 → 2Na+3N2

جمع ضرایب=8

FeCl3+3NaOH→ Fe(OH)3+3NaCl

 و.........


تاریخ :  سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

توضیح

عدد اکسایش

فلزهای قلیایی خاکی در ترکیب

, اکسیژن درOF2

2+

 

فلزهای قلیایی در ترکیب,

هیدروژن (تقریبا) در تمام ترکیبات,

 اکسیژن درO2F2

1+

 

هر اتم به حالت آزاد یا در ترکیب با خودشFe,O2,....

0

 

اکسیژن در سوپر اکسیدهامانندKO2,CsO2,....

0/5-

 

 

فلوئور در تمام ترکیبات

هیدروژن در هیدریدهای فلزی مانندNaH,CaH2,.....

اکسیژن در پروکسیدهاH2O2,CaO2,...

1-

اکسیژن دربیشتر ترکیبات

2-

.............


تاریخ :  سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
خود یونش آب فر ایندی گرماگیر است-با افزایش دما KWافزایش-غلظت یونهای هیدرونیوم وهیدروکسید افزایش-PHوPOHآب کاهش می یابد-اما نسبت یونهای هیدرو نیوم وهیدرو کسید در هر دمایی ثابت است وهمچنین آب در هر دمایی خنثی است.

در اسیدهای چند پروتونی:باز مزدوج تولید شده در مرحله آخر قوی تر وناپایدارتربوده وغلظت کمتری دارد-بهتر  ابکافت می شود. چرا؟ مانند یون فسفات در مرحله سوم یونش فسفریک اسید.

اسیدهای قوی در شیمی4:    HClO4-HI-HBr-HCl-H2SO4-HNO3


تاریخ :  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-واکنشهای کیسه هوا(کی 3) شامل 3 واکنش هستند.

2-نوع واکنشها به ترتیب انجام شامل:تجزیه-جابجایی یگانه وترکیب.

3-سدیم تولید شده در کیسه هوا سرانجام به جوش شیرین تبدیل می شود.

4-هر یک مول سدیم آزید طی این سه واکنش یک مول جوش شیرین تولید می کند

5- واکنش دوم(د) ناگهان دما را (د) به............

 


تاریخ :  چهارشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-برای ایجاد آن لازم است بین آند و کاتد یک لوله(حباب) شیشه ای دارای فشار گاز بسیار کم ولتاژ زیادی برقرار کنیم  که در نتیجه پرتو کاتدی تولید شده از کاتد به آند و به خط مستقیم حرکت خواهد نمود.

2-پرتو کاتدی نامریی بوده و به کمک مواد فلوئورسان(فلوئورسنت)  مانند روی سولفید و ...قابل آشکار سازی است.

3-...........


تاریخ :  جمعه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-"رابرت بونزن" با قرار دادن یک ترکیب مس دار(کات کبود) درشعله مشعل دستگاه طیف بین(اختراع توسط بونزن) وعبور نور سبز رنگ ایجاد شده از  منشور دستگاه از طیف .................


تاریخ :  پنجشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-"هانری بکرل" به طور تصادفی پرتوزایی را کشف کرد وبعدها" ماری کوری  "آن راپرتو زایی نامید.

2-رادرفورد نشان داد که پرتو رادیو اکتیو از  3  جزء ......................


تاریخ :  چهارشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۳
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-اعداد کوانتومی به ترتیب عبارتند از:n,l,ml,ms

2-اولین عدد کوانتومی(n)را اولین بار "بور"پیشنهاد کرد

3-می توان گفت هر لایه از تعدادی زیر لایه-وهر زیر لایه از تعدادی اوربیتال تشکیل شده است

4-پیرامون هسته اتم حداکثر 7 لایه موجود است که با دور شدن ......................


-------------- --------------------- --------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------