تاریخ :  چهارشنبه پنجم شهریور 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-برای ایجاد آن لازم است بین آند و کاتد یک لوله(حباب) شیشه ای دارای فشار گاز بسیار کم ولتاژ زیادی برقرار کنیم  که در نتیجه پرتو کاتدی تولید شده از کاتد به آند و به خط مستقیم حرکت خواهد نمود.

2-پرتو کاتدی نامریی بوده و به کمک مواد فلوئورسان(فلوئورسنت)  مانند روی سولفید و ...قابل آشکار سازی است.

3-...........


تاریخ :  جمعه بیست و چهارم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-"رابرت بونزن" با قرار دادن یک ترکیب مس دار(کات کبود) درشعله مشعل دستگاه طیف بین(اختراع توسط بونزن) وعبور نور سبز رنگ ایجاد شده از  منشور دستگاه از طیف .................


تاریخ :  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-"هانری بکرل" به طور تصادفی پرتوزایی را کشف کرد وبعدها" ماری کوری  "آن راپرتو زایی نامید.

2-رادرفورد نشان داد که پرتو رادیو اکتیو از  3  جزء ......................


تاریخ :  چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-اعداد کوانتومی به ترتیب عبارتند از:n,l,ml,ms

2-اولین عدد کوانتومی(n)را اولین بار "بور"پیشنهاد کرد

3-می توان گفت هر لایه از تعدادی زیر لایه-وهر زیر لایه از تعدادی اوربیتال تشکیل شده است

4-پیرامون هسته اتم حداکثر 7 لایه موجود است که با دور شدن ......................


تاریخ :  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

تعداد جفت الکترون ناپیوندی به پیوندی

برابر1

برابر2

برابر3

مثال:

H2O

CO2

N2O

NO2+

CS2

OCS

مثال:

SO2

SO3

COCl2

BF3

NO3-

CO32-

NO2Cl

O3

NO2 -

مثال:

CCl4

BCl3

SO42-

ClO4

PO4 3-

SO2Cl2

POCl3

CF2Cl2

 


تاریخ :  یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

واکنش:

مجموع ضرا یب:

آ) واکنش  کامل فسفریک اسید با سدیم هیدروکسید

ب)واکنش تهیه آلومینیوم در فرآیند هال(شیمی4 )

................

12


تاریخ :  شنبه هجدهم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

عنصر(ها)

پاسخ

سوال:تعداد عناصر با....

K,Cr,Mn,Cu,As

5

زیر لایه نیم پر

Ca,Zn,Kr

3

تمام زیر لایه ها پر

........

…….

………


تاریخ :  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
1-ایزوتوپ: اتمهای با Zیکسان و Aمتفاوت را گویند پس در تعداد نوترون تفاوت دارند

2-به کمک طیف سنج جرمی به وجود ایزوتوپها پی برده اند( ایزوتوپی مخالف نظریه دالتون است)

3-دربین ایزوتوپهای یک عنصر معمولا درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر ..........................................


تاریخ :  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
به تناوب چهارم خط استوای جدول تناوبی می گوییم وبرای حفظ عناصر این دوره که شامل 18 عنصر زیر هستند

K-Ca-Sc-Ti-V-Cr-Mn-Fe-Co-Ni-Cu-Zn-Ga-Ge-As-Se-Br-Kr

کا کا اسی تیمتو وردار کریم منگه فریدون کلنگه نیما مث(مس) زنگه  گاهی گریه آسمون سیل برم  کرمتو

در این دوره به این نکات توجه شود.

1-مس اولین عنصر جدول تناوبی است که  لایه سوم آن(یعنیM) پر (18) می شود

2-در بین عناصر واسطه 2 عنصر dنیم پر (کروم و منگنز)و 2 عنصر d پر(روی و مس) دارند

3-سه عنصر این دوره در زیر لایه 4sدارای یک الکترونند(پتاسیم-کروم-مس)

4-این عناصر الکترون جفت نشده ندارند(Ca,Zn,Kr) که کاربرد این موضوع این است که مثلا از سوال کنکور در اتم Tiچند اوربیتال اشغال شده است؟ جواب با توجه به کلسیم(20) چون همه الکترونها....................


تاریخ :  شنبه یازدهم مرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
ک93-ریاضی-سوال 213

در 25 میلی لیتر محلول 34 درصد جرمی آمونیاک با چگالی 0/98 گرم بر میلی لیتر چندمول آمونیاک وجود دارد واین محلول چند مولار استN=14,H=1

1)15/7,0/49     2)19/6,0/49        3)15/7,0/52       4)19/6,0/52

راه حل سریع برای پاسخگویی به این تست کنکور93 کدام است؟ ج در ادامه مطلب.....


تاریخ :  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
آز جدول کتاب درسی(متن کتاب وسوالات کنکور) این موارد حفظ شود-مواردی که آنتالپی استانداد تشکیل آنها مثبت است:

NO,NO2,N2O5,C2H2 ,C2H4,HCN,CS2 ,N2H4,PH3

مثلا از متن کتاب درسی آنتالپی استاندارد تشکیل هیدرازین N2H4مثبت است.


تاریخ :  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

کنکور93-رشته ریاضی–سوال217بی نیاز از محاسبات پیچیده

           2NH3+2CH4+3O2  → 2HCN+6H2O      : H

برابر چند کیلو ژول است و اگر8/5 گرم آمونیاک در واکنش شرکت کند چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟

گرمای تشکیل  H2O,HCN,CH4,NH3 را به ترتیب 46-و75-و130/5و286- کیلو ژول بر مول در نظر بگیرید  

1)1213-  و202/25       2)1213-  و303/25    3)1313-  و245/35    4)1313-  و 345/35

 پاسخ به همراه دو نمونه دیگر(کنکور  88و93) در ادامه مطلب


تاریخ :  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

به لینک دانلود سوالات در وبلاگ مراجعه نمایید


تاریخ :  دوشنبه شانزدهم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

محاسبه درصد عناصر سازنده یک ترکیب(مثلا درصد کربن در متان ومتانول)

CH3OH(CH4O)متانول

متانCH4

C

H4O

C

H4

12

20

12

4

3X

5X

3X

X

%C=37/5

%H+%O=62/5

%C=75

%H=25

نتیجه :درصد کربن در متان دو برابر درصد کربن در متانول می باشد

 


تاریخ :  شنبه هفدهم خرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
آلومینیم از کانی بوکسیت استخراج می شود که حاوی 40 الی 60 درصد آلومینای هیدراته به همراه اکسید آهن، سیلیس و تیتان است. این اسم از نام les Baux، ناحیه ای در فرانسه که اولین بار این سنگ معدن را از آنجا استخراج کردند، گرفته شده است. بوکسیت از هوازدگی


-------------- --------------------- --------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------